Arhiva kategorije: Skupštine

21. redovna i 9. izvanredna izborna skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva

Na osnovi čl. 11. Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva 21. redovna i 9. izvanredna izborna skupštinu Hrvatskog psihijatrijskog društva održana je dana 14. travnja 2011. godine u hotelu “Ambasador” u Opatiji.

Dnevni red sadržavao je:

– izbor Radnog predsjedništva, Povjerenstva za verifikaciju i Kandidacijskog povjerenstva;
– izvješće Predsjednika HPD-a o radu od 15. travnja 2011. do 14. travnja 2012.;
– raspravu i glasovanje o izvješću;
– izbore za tri dopredsjednika Društva, glavnog tajnika Društva, predsjednika i članova Nadzornog odbora te članove Etičkog povjerenstva;
– verifikaciju članova Upravnog odbora Društva;
– verifikaciju članova Savjeta Društva;
– te pod razno i raspravu o kandidiranju „izabranog predsjednika“ (eng. Prezident elected).

Nakon izbora Radnog predsjedništva, Povjerenstva za verifikaciju i Kandidacijskog povjerenstva, predsjednik Društva podnio je izvješće o radu u razdoblju od 15. travnja 2011. do 14. travnja 2012. godine. U tom razdoblju verificirane su izmjene i dopune Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva sa prethodne Skupštine. Oformljena je prostorija s tehničkim pomagalima za potrebe Društva koja se nalazi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Obnovljena je web stranica Društva. Uspostavljen je registar članova Hrvatskog psihijatrijskog društva te su napravljene nove članske iskaznice. U spomenutom razdoblju Društvo je bilo podrška dva skupa koje su organizirale farmaceutske tvtke Pliva i Astra Zeneca te je bilo suorganizator dva kongresa: 4. kongresa o nuspojavi antipsihotika i 2. hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji. Važna aktivnost bila je i organizacija kongresa “9. hrvatski psihijatrijski dani”. Održana su i dva sastanka vezana za temu o specijalističkom usavršavanju u psihijatriji. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova prisutnih.

Na skupšitini su izabrani tri dopredsjednika i glavni tajnik Društva, predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Etičkog povjerenstva, te su verificirani članovi Upravnog odbora Društva i članovi Savjeta Društva.

Rasprava o kandidiranju „izabranog predsjednika“ (eng. Prezident elected) zaključena je odlukom da će Savjet odlučiti o protokolu izbora izabranog predsjednika, čije mjesto za sada ostaje prazno.
Nakon Skupštine održan je prvi sastanak Upravnog odbora Društva na kojem je za blagajnika Društva izabran dr. Domagoj Vidović, a za administrativnu tajnicu dr. Ana Bačeković.