Tečaj: „Preventivne i sigurnosne mjere kod nesuradljivih bolesnika u psihijatrijskoj ustanovi“

Mjere fizičkog ograničavanja i sputavanja koje su u određenim slučajevima nužne kada se radi o osobama s duševnim smetnjama ugrožavaju temeljna ljudska prava istih. Stoga mjere fizičkog ograničavanja i sputavanja treba koristiti kao krajnje sredstvo, pri čemu zdravstveno osoblje treba poštovati odredbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, konvencijska prava i praksu Europskog suda za ljudska prava koji propisuju precizne kriterije za opravdanost i određivanje mjera prisile kao i postupak njihove provedbe. KBC Rijeka izradio je SOP za odvajanje i ograničavanje, kojeg se treba pridržavati prilikom postupanja sa nesuradljivim bolesnicima. Prije primjene fizičkih mjera potrebno je provesti druge tehnike koje bi bile od koristi da se bolesnika pridobije na suradnju, među kojima su od značaja deeskalacijske tehnike, komunikacija u krizi i terapijski odnos i komunikacija. Osim toga, od koristi su i određeni psihofarmaci, koji se koriste u hitnoj psihijatriji.

Kako bi se poštivale zakonske odredbe na dobrobit naših bolesnika važna je edukacija osoblja koje radi u psihijatrijskim institucijama uključujući liječnike psihijatre, specijalizanate psihijatrije, psihologe i drugo zdravstveno osoblje. Ovaj Tečaj organiziran je iz istog razloga.

Najam izložbenog prostora iznosi 2.500,00 kn/m2, oglas ili drugi oblici oglašavanja u programu tečaja u iznosu od 1.000,00 kn, a podjela promotivnog materijala iznosi 1.500,00 kn.

Tečaj će se održati 27. studenog, 2015.g. u Predavaonici Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka i biti će bodovan prema Pravilniku Hrvatske Liječničke komore, Hrvatske psihološke komore i Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara.

Financiranje tečaja odvijat će se uz financijsko praćenje Hrvatskog psihijatrijskog društva.

VODITELJ TEČAJA:
Izv. prof.dr.sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med.
Predstojnik Klinike za psihijatriju, KBC Rijeka

PROGRAM