XI. hrvatski psihijatrijski dani, Opatija, 10-13. travnja 2014.

RASPORED PREDAVANJA

Četvrtak, 10.4. 2014.
15.00 - 17.00 Registracija sudionika
17.00 - 17.15Otvaranje kongresa
Vlado Jukić, Vesna Medved, Petrana Brečić
17.15 - 17.45Predstavljanje knjige: Tanja Frančišković, Jasna Grković, Ana Kaštelan „Radna
bilježnica iz psihijatrije“, naklada: Medicinska naklada Zagreb, 2014
17.45 - 18.00Dobrodošlica
18.00 - 19.30Simpozij „Uloga dugodjelujućih antipsihotika u razvoju sveobuhvatnog pristupa u
liječenju shizofrenije (sponzor Eli Lilly)
19.30Zajednička večera u hotelu Četiri opatijska cvijeta
Petak, 11.4. 2014.g.
08.00 - 13.00Registracija sudionika
09.00 - 13.00Pozvano predavanje „Općenita bolest (dijagnoza) i pojedinačni bolesnik („slučaj“)
Križo Katinić
Radno predsjedništvo: Slađana Štrkalj Ivezić, Ivan Požgain, Anja Maravić
09.30 - 09.50Moguće prepreke na putu oporavka
Vladimir Sabljić, Jelena Rebić, Rajna Knez, Klementina Ružić,
Elizabeta Dadić Hero
09.50 - 10.10Disocijativni poremećaj i/ili epilepsija i/ili ličnost – prikaz pacijenta
Anamarija Petek Erić, Ana Kolovrat, Katarina Dodig Ćurković,
Vlatka Kovač, Marta Petek, Ivan Erić, Mario Ćurković, Kristina Kralik
10.10 - 10.30Prepoznavanje i liječenje psihijatrijskog komorbiditeta u bolesnika oboljelih od
hepatitisa C liječenih trojnom terapijom
Irena Burazin, Sanja Štrbe, Igor Filipčić
10.30 - 10.50Akutna psihotična reakcija, što dalje? U klinču s nemedicinskim problemima
Marjana Milanović, Silvana Krnić
10.50 - 11.10 Pauza
Radno predsjedništvo: Gordana Rubeša, Alma Mihaljević Peleš, Irena Rojnić Palavra
11.10 - 11.30Sve je moguće…
Trpimir Glavina, Lovro Uglešić, Ante Delić, Rominda Roje,
Silvana Krnić, Joško Topić
11.30 - 11.50 Što psihijatri vide, bez kompleksne neurološke dijagnostike: histerija ili
neurološka bolest?
Azijada Srkalović Imširagić, Zoran Štimac, Maja Bajs Janović,
Alma Mihaljević-Peleš
11.50 - 12.10Psihijatrijski aspekti genskih mutacija: uloga FMRP proteina u
psihijatrijskim poremećajima
Suzana Vlatković, Gorana Hilić, Igor Molnar, Maja Živković,
Marina Šagud, Alma Mihaljević Peleš
12.10 - 12.30Shizofrenija i/ili narkolepsija: diferencijalno dijagnostiči i terapijski problem
Maja Živković, Petrana Brečić, Suzana Vlatković, Pavao Krmpotić,
Dario Bagarić, Andrea Tomić, Vlado Jukić
12.30 - 13.00Diskusija
13.00 - 15.00Ručak
15.00 - 16.30Poster sekcija I
Voditelji: Jasna Grković, Špiro Janović, Dijana Lucijanić
15.00 - 16.30Sastanak Uprave i Savjeta Hrvatskog psihijatrijskog društva
16.30 - 17.00 Pauza
17.00 - 19.00 Sekcija mladih psihijatara
Radionica „Potpuna“ apstinencija je uvijek tretman izbora u liječenju
ovisnika o alkoholu – pro & contra debata

Subota 12.4.2014.
08.00 - 12.00Registracija sudionika
09.00 - 13.00 Usmeni prikazi
09.00 - 09.30Je li destrukcija klasičnih moralnih načela zahvatila i profesionalnost psihijatara?
Vlado Jukić
Voditelji: Dolores Britvić, Ante Bagarić, Biljana Dejanović
09.30 - 09.50Diferencijalno dijagnostičke dileme kod transrodne djevojke
Tomislav Pongrac, Dina Bošnjak, Tihana Bagarić, Irena Rojnić-Palavra,
Marija Šarić, Dario Bagarić
09.50 - 10.10Zašto Tina plače? – pseudobulbardni sindrom – diferencijalna dijagnoza
Ika Rončević Gržeta, Marina Letica Crepulja, Jasna Grković, Jelena Rebić
10.10 - 10.30Riječi koje liječe: tekst ili kontekst?
Božidar Popović, Domagoj Benić, Marko Tomičević
10.30 - 10.50Razum i osjećaji
Lada Goršić, Hrvoje Handl, Branka Restek Petrović, Anamarija Bobović, Ena Ivezić,
Majda Grah, Nina Mayer, Ines Kašpar, Ana Švagelj, Ana Surjan Andrić, Mate Mihanović
10.50 - 11.10Pauza
Radno predsjedništvo: Željka Vukšić, Ninoslav Mimica, Tihana Bagarić
11.10 - 11.30Psihička trauma kao okidač za razvoj presenilne demencije kod osobe
s nasljednom predispozicijom
Anja Maravić, Ilaria Čulo, Marija Kušan Jukić
11.30 - 11.50 Cikla – zdrava obrana
Antonija Vuk, Tihana Zadravec Vrbanc, Hrvoje Handl, Vladimir Grošić,
Ivana Bakija, Mate Mihanović
11.50 - 12.10Nacionalni i međunarodni propisi i smjernice u području psihijatrijskih istraživanja
Goran Mijaljica, Vlado Jukić
12.10 - 12.30Psihičke smetnje djece veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja
Vlatka Boričević Maršanić, Zorana Bujas-Petković, Zoran Juretić,
Branka Aukst Margetić, Nela Ercegović
12.30 - 13.00Diskusija
13.00 - 15.00Ručak
15.00 - 16.30Poster sekcija II
Radno predsjedništvo: Boran Uglešić, Suzana Uzun, Marko Ćurković
16.30 - 17.00Pauza
17.00 - 18.30U grupi o grupi
Prof. dr. sc. Ljiljana Moro
20.30 - 24.00Svečana večera u hotelu Četiri opatijska cvijeta
Završetak kongresa i proglašenje najboljeg usmenog izlaganja i najboljih postera
(Povjerenstvo za ocjenu usmenih izlaganja: Dolores Britvić,
Križo Katinić, Alma Mihaljević Peleš, Ninoslav Mimica, Gordana Rubeša, Željka Vukšić
Povjerenstvo za ocjenu postera čine voditelja poster sekcija)