Prijevod zaključaka 6. Svjetskog foruma protiv droga, održanog u Gothenburgu u Švedskoj 14-15.5.2018.

Moramo spriječiti uporabu droga, a ne je promicati

Svjetska federacija protiv droga (WFAD) zabrinuta je trenutnim razvojem oko legalizacije droga u nekim dijelovima svijeta. Ona je u suprotnosti s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. godine i prijeti međunarodnoj suradnji u borbi protiv svjetskog problema s drogama.

S velikom zabrinutošću pratimo pokret za medicinsku marihuanu koji tvrdi da je marihuana siguran lijek. Te tvrdnje su u sukobu sa sadašnjom znanosti i najboljim medicinskim praksama. WFAD također opaža da savezne države SAD-a u kojima se medicinska marihuana može nabaviti u ljekarnama imaju veću uporabu marihuane od strane adolescenata i nižu percepciju rizika od uporabe.

Podsjećajući države potpisnice o zdravstvenim i društvenim učincima nemedicinske upotrebe droga kako ih je opisala Svjetska zdravstvena organizacija:

  • kanabis je najčešće korištena droga, te se procjenjuje da ju je u 2013.godini koristilo 181,8 milijuna ljudi;
  • mladi ljudi često koriste kanabis, pri čemu je sredina tinejdžerske dobi bila dob prve uporabe u mnogim razvijenim zemljama;
  • sve više dokaza upućuje da je redovita i teška uporaba kanabisa tijekom adolescencije povezana s težim i perzistentnim negativnim ishodima nego tijekom odrasle dobi.
  • redovita uporaba kanabisa može razviti ovisnost o drogama. Rizik može biti oko 1 od 10 među onima koji su ikada koristili kanabis, 1 od 6 među korisnicima adolescentima i 1 od 3 među svakodnevnim korisnicima;
  • u SAD-u i nekim europskim zemljama rastući je trend koncentracije THC-a u zaplijenjenom kanabisu, ali nema dovoljno saznanja o tome jesu li proizvodi  kanabisa s većom koncentracijom THC-a povezani sa štetnim učincima kanabisa;
  • postoji nepobitan odnos utjecaja količine kanabisa u adolescenciji i rizika razvoja psihotičnih simptoma ili shizofrenije.

WFAD poziva zemlje članice da osiguraju da se uporaba komponenti biljke kanabisa za medicinsku uporabu vrši u skladu s nacionalnim zakonodavnim i regulatornim okvirom o odobravanju novih lijekova.

Također tražimo da države članice osiguraju usklađenost s tri Međunarodne konvencije o drogama i ponove opredjeljenje za konvencije, također i u svezi s raspravom oko pravnog statusa kanabisa. Uporaba kanabisa u nemedicinske svrhe nije rješenje za postojeće izazove.

WFAD podsjeća zemlje članice da provode obveze preuzete u trima Konvencijama o drogama te Akcijski plan za droge kako bi se implementirale učinkovite mjere prevencije, liječenja i rehabilitacije, kao i Konvenciju o pravima djeteta koja zahtijeva od država da zaštiti djecu od zlouporabe droga. Prema konvencijama, jasno je da je legalizacija nedopustiva. Ako su konvencije vjerodostojne i imaju smisla, onda legalizacija droga ne bi smjela proći bez posljedica.

Također podsjećamo države potpisnice o posljedicama koje će ovaj aktualni trend legalizacije droga imati na manje razvijene zemlje. Budući da bogate zemlje ne uspijevaju pronaći sredstva kako bi riješile svoje probleme s drogama i brinule za svoju djecu i siromašne, kako onda možemo očekivati da manje razvijene zemlje iznađu sredstva. Najsiromašnije zajednice na svijetu su najranjivije na štetnu uporabu i trgovinu droga, te one neće moći regulirati tržište ili prikupljati poreze od prodaje lijekova jednostavno zato što nemaju poreze za prikupljanje.

Želimo naglasiti da su prevencija, rana intervencija, liječenje i oporavak put prema naprijed. Zanijekati adiktivni potencijal kanabisa ili njegove negativne učinke na duševno zdravlje znači poreći neoborive znanstvene dokaze koje danas imamo. A naše iskustvo nas uči da ne smijemo izraziti dobrodošlicu otvorenim rukama jednoj novoj industriji – poput “velike industrije duhana” – koja će se usredotočiti na komercijalizaciju i povećanje uporabe droga daleko snažnije nego što je to ikad činila.

Moramo spriječiti uporabu droga, ne je promicati.

Zaključak 6. Svjetskog foruma protiv droge, održanog u Gothenburgu u Švedskoj, preveo Ivan Ćelić, dr.med.