Poslijediplomski tečaj: Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihijatriju KBC Zagreb organiziraju

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ
stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Vrijeme održavanja: Petak, 15. lipnja 2018. godine, od 8h do 17h.
Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3 (dvorana Mašek)

Voditelji tečaja:
Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2367 637
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: mrojnic@gmail.com

Prof.dr.sc. Vesna Medved, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2388 450
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: vmedved@net.hr

SAŽETAK

Psihotične poremećaje, a među njima posebno shizofreniju, danas smatramo najtežim psihičkih poremećajima kod kojih dolazi do vrlo specifičnih poremećaja u mišljenju, ponašanju, percepciji, afektu i kogniciji. Danas znamo da postoji genetička predispozicija za psihotičnu dekompenzaciju, ali i čitav niz psihosocijalnih rizičnih faktora koji mogu „isprovocirati” početak i značajno utjecati na njezin tijek bolesti. U kliničkom radu uvijek je problem velika heterogenost u prezentaciji psihotičnih poremećaja. Prepoznavanje vodećih simptoma, postavljane valjane radne hipoteze i dijagnoze  unutar kompleksne i heterogene kliničke slike, preduvjeti su za izbor individulano dizajniranog liječenja koje može uključivati psihofaramake, psihoterapiju i socijalnu terapiju. U liječenju je nužno prepoznavanje različitih kliničkih manifestacija bolesti, razumijevanje biologijske, socijalne i psihodinamske osnove nastanka bolesti, ali i bogato iskustvo u radu s antipsihoticima i drugim terapijskim modalitetima. Ovaj tečaj je osmišljen s ciljem da se svima koji rade sa psihotičnim bolesnicima ponudi na jednom mjestu kvalitetna edukacija i najsvježije spoznaje iz područja dijagnostike i terapije psihotičnih poremećaja.

PROGRAM TEČAJA

Naslov Predavač
 8.00 – 8.30 Registracija Gosp. Mario Cvek
 8.30 – 9.00 Shizofrenija kroz povijest Prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš
 9.00 – 9.30 Anatomija fronto-limbičkih i njihov razvoj kroz adolescenciju i postadolescentno razdoblje Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 9.30 – 10.00 Neurobiologija shizofrenije Dr. Aleksandar Savić
10.00 – 10.30 Neurorazvojne teorije shizofrenije Prof.dr.sc. Vesna Medved
10.30 – 11.00 Povezanost psihičkih i somatskih simptoma u shizofreniji Prof.dr.sc. Igor Filipčić
11.00 – 11.15 PAUZA
11.15 – 11.30 Pravci istraživanja: primjer prospektivnog istraživanja u populaciji osoba s prvom epizodom psihoze Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman
11.30 – 12.15 The use of NEUROMINER in the analysis of complex data in schizophrenia research Prof.psih. Maria Fernanda Urquijo
12.15 – 12.45 Neurokognitivni profili u shizofreniji: Poremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Marina BobanDr. Dina Bošnjak
12.45 – 13.15 Intrakranijski krvi protok u shizofrenijiPoremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Branko MalojčićDr. Ivana Kekin
13.15 – 13.30 Upotreba SPECT-a u dijagnostici prvih psihotičnih epizoda Dr. Ratimir PetrovićDr. Porin Makarić
13.30 – 14.15 RUČAK
14.15 – 14.30 Uloga stresa u nastanku prve psihotične epizode Dr. Linda Rossini Gajšak
14.30 – 15.00 Agresivnost i suicidalnost u prvoj psihotičnoj epizodi  Doc.dr.sc. Marina Šagud
15.00 – 15.30 Upotreba farmakogenetike u liječenju prvih psihotičnih epizoda Prof.dr.sc. Nada Božina
15.30 – 16.00 Algoritmi liječenja prve psihotične epizode Doc.dr.sc. Draženka Ostojić
16.00 – 17.00 ISPIT (PISMENI) + EVALUACIJA

 

 Prijave za tečaj:
 Mediciski fakultet, gospodin Mario Cvek, Šalata 3, 10 000 Zagreb
 Email: mcvek@mef.hr
 Telefon: 45 66 966
 Fax: 45 90 270

 

Cijena tečaja: nema kotizacije

Tečaj je bodovan od Hrvatske liječničke komore i sa 0.9 ECTS bodova
(European Credit Transfer System bodovi polaznicima se priznaju u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija iz biomedicine).

Tečaj je namijenjen specijalistima psihijatrima, specijalizantima iz psihijatrije, psiholozima, socijalnim radnicima, subspecijalistima iz biologijske psihijatrije/socijalne psihijatrije/psihoterapije, liječnicima obiteljske medicine i drugim zainteresiranima.

Broj polaznika: 40

Polaznici će dobiti priručnik sa svim temama koje će se predavati.
Na kraju tečaja znanje će se provjeriti pismenim ispitom (10 pitanja).